2024. május 22. - Júlia, Rita
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Hálaáldozat

A háládatos élet titka és áldása:

Isten teremtő, gondviselő és bűneinket megbocsátó, megváltó szeretete indítson minket is a hála jó cselekedeteire.

„Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el ujjongva tetteit.” (Zsolt 107,21)

„Az Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek és bőségetek legyen minden jó cselekedetre.” (2Kor 9,8)

„Add meg a tizedet vetésed minden terméséből, ami a mezőn terem, évről évre az Úrnak a te Istenednek.” (5Móz 14,22)

„Dicsőítik az Istent a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességetekért és a ti hozzájuk és mindenekhez való adakozó jószívűségetekért.” (2Kor 9,13)

Tájékoztató

Először tisztázzunk egy gyakori félreértést:

Az 'egyházfinanszírozás' (tejes nevén: az egyházak által átvállalt közszolgálati feladatok finanszírozása): hasonlóan az állami és önkormányzati intézményekhez, pl. iskolafenntartásra, szeretetszolgálati intézmények működésére adott normatívák. Továbbá a nemzeti értéket is jelentő műemlék templomok karbantartására adott állami támogatások. Az egyházak értékteremtő szolgálatát segíti még a hitéleti támogatás.

Gyülekezeteink azonban lényegileg tagjaik adományaiból élnek és szolgálnak.

Egyházfenntartói járulék:

Éves rendszerességgel a tagok hitéhez és anyagi lehetőségeihez mérten, névvel, személyesen, vagy egyházközségünk csekkjén befizetett hozzájárulás a gyülekezet évi rendes működési költségeihez. Mindezt lehet évi egy összegben, vagy részletekben is befizetni.

Számlaszámunk: 11738008-20012917

Perselypénz:

Istentiszteletek alkalmával adott önkéntes, név nélüli adomány.

Adomány:

A gyülekezet rendszeres évi kiadásian túli feladatokra, konkrét célra adott önkéntes hálaáldozat.

Önkéntes szolgálatok:

Egyházközségünk tagjai közül sokan önkéntes kétkezi, szellemi munkájukkal is segítik gyülekezetünk életét és szolgálatát

Bátorító példák a teljesség igénye nélkül az önkéntes szolgálatokra:

(Részlet a gyülekezeti újságunkban közölt egyik év végi beszámolóból.)

„Gyülekezetünk nevében köszönöm lelkésztársaimnak, gondnoknak, kántoroknak, templomgondnoknak, pénztárosnak, hitoktatóknak kötelességüket is meghaladó hűséges munkáját, valamint a csoportvezetőknek, Presbitériumnak, szerkesztőségnek, honlapunk munkatársainak és mindenkinek a szívből, hitből, szeretetből végzett önkéntes szolgálatát.

Több mint 130-an végeztek havi rendszerességgel különböző önkéntes feladatokat, és még sokan alkalmilag segítettek.

Jó példaként, és a közös munkálkodásra való további buzdításként – a teljesség igénye nélkül – közel hatvanféle ilyen területet megnevezek: igei szolgálatok, bizonyságtételek, otthoni és gyülekezeti imádságok, igeolvasások. Családlátogatások és kórházakban végzett beteglátogatások, kórházi kántálás és szeretetszolgálati munkák. Gyermekműsorok betanítása és előadása, szavalatok, énekkari és zenei közreműködések. Cikkek írása, újságunk szerkesztése, valamint sajtótermékek terjesztése, honlap frissítése.

Úrasztali jegyek adományozása, úrvacsorai segítségek. Műszaki-gyakorlati munkák, javítások, templomkert gondozása, virágok adományozása és templomi elhelyezése, takarítási segítségek. Irodai, fénymásolások, körlevelek készítése, kézbesítése, anyakönyvezés. Jegyzőkönyvek megírása, perselyadományok számbavétele.

Mesteremberek mozgósítása, vásárlási segítségek, szeretetvendégségek előkészítése, sütemények, természetbeni adományok. Plakátkészítés, fényképezés, díszítés, varrás. Bizottsági szolgálatok. Egyházfenntartói járulékok, cél- és perselyes adományok. Utazások szervezése, táboroztatási segítségek, szállítások.

Hívogatások gyülekezeti alkalmakra, templomba érkezők fogadása és elhelyezése, gyermekfelügyelet a Kismamakör számára.

Gyülekezetünk keretein kívül végzett szolgálatok, alapítványi munkák. Jó szándékú, építő észrevételek, javaslatok.

Szolgálatunk végzéséhez családunknak adott segítségek. Egymás iránti türelem és szeretet.”

A különböző feladatokat lehet egyénileg és kisebb csoportokban is végezni.

A szolgálatokat először célszerű egyeztetni a gyülekezet vezetőivel, hogy azok összehangoltan, és így áldásosan szolgálhassák a közösség épülését és Urunk dicsőségét.

Alapítvány

Gyülekezetünk céljait támogatja a: „Nagyerdei Egyházközségért alapítvány.

Részletes tájékoztató honlapunkon a Magunkról/Alapítvány menüben olvasható.

Legyen részes a közösségépítő önkéntes szolgatokban, hogy személyesen és közösségi kapcsolataiban is épüljön, és élete Isten dicsőségét hirdesse.

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!